Nyheter

Ekosystemtjänster på statlig åtgärdslista

14 mars 2019

Regeringens råd för hållbara städer har kommit med en åtgärdslista för att främja myndigheternas arbete inom området. Där finns bland annat en konferens och en utställning om hur naturen kan bidra till människors välbefinnande i staden.

Annons
Annons
Foto Imgorthand, Istock

Rekreation är ett av många exempel på ekosystemtjänster.

Det var 2017 som den förra regeringen tillsatte Rådet för hållbara städer med uppdraget att ”ta ett helhetsgrepp om hur staden kan och bör utvecklas för att bli socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar”. Rådet utgår bland annat från regeringens Strategi för levande städer från 2018, där det står att ”Regeringen vill stärka städernas förutsättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovationer skapas”.

På åtgärdslistan för 2019 som rådet nu presenterar i en rapport, finns aktiviteter som ska stärka kunskapen om ekosystemtjänster, det vill säga tjänster som ekosystemens växter och organismer ger människor. Arkdes ska under året ordna en utställning för den breda allmänheten och Boverket ska anordna en konferens där man kommer att presentera Boverkets och Naturvårdsverkets nya verktyg som ska vägleda kommunerna i hur ekosystemtjänsterna kan integreras i stadsmiljön.

I regeringens Strategi för levande städer står även att ”gång, cykling och kollektivtrafik ska främjas framför personbilstrafik”. På rådets åtgärdslista för 2019 finns också att Energimyndigheten, i samarbete med andra myndigheter, ska undersöka kommunernas behov av vägledning i hur man kan främja gång-, cykel- och kollektivtrafik. Och att det ska tas fram en vägledning om behovet finns.

Annons
Annons

Rådet för hållbara städer utgörs av myndighetschefer för totalt elva myndigheter samt Sveriges kommuner och landsting, SKL, och en representant från länsstyrelserna. Ordförande i rådet är sedan i januari riksarkitekten Helena Bjarnegård på Boverket. Hon menar att Rådet för hållbara städer har en viktig roll.

”Rådet kan bidra till att utveckla ett nära, förtroendefullt och långsiktigt samarbete mellan de ingående myndigheterna samt hitta kopplingar till andra parter”, skriver hon i rapporten.

Några exempel på ekosystemtjänster:
  • Grundläggande processer som fotosyntes, bildandet av jord och cirkulation av näringsämnen.
  • Produkter som erhålls från ekosystem, till exempel mat, mediciner, timmer, fibrer och biobränslen.
  • Tjänster som vi får från naturliga processer, till exempel att vatten filtreras i marken, att avfall bryts ner, att växter pollineras och att luften renas.
  • Känslomässiga värden som rekreation, skönhet och andliga upplevelser.

Källa: WWF

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel