Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Efter sista domen: Drottningens och Bokloks hus ritas om

Bygglovet för Drottning Silvias Boklok-hus på Drottningholm upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen på grund av bristande arkitektonisk kvalitet. Nu har husen ritats om för att leva upp till detaljplanens ambitioner.

Silviabo på Drottningholmsmalmen i Ekerö står uppfört med upphävt bygglov. Till höger del av illustrationen till det nya bygglovet som nu beviljats.

– Det var många parametrar att ta hänsyn till och en intressant övning som arkitekt, säger Hans Murman på Murman arkitekter som fick uppdraget att rita om husen.

Det var i september förra året som Mark- och miljööverdomstolen upphävde bygglovet för Silviastiftelsens och Bokloks två hus för personer med demensproblem som ligger i området Malmen invid Drottningholms slott. Anledningen var att husen inte lever upp till de höga ambitionerna i detaljplanen.

På Malmen ligger exempelvis berömda Villa Erskine och Peter Celsings Villa Klockberga, jämte en blandad bostadsbebyggelse från 1700- och 1800-talen. Detaljplanen för området är från 2015 och ett av huvudsyftena med den är att bevara “det unika med Drottningholmsmalmen ur ett byggnadshistoriskt perspektiv”.

I detaljplanen står också att ”Gestaltning av nya byggnader ska anpassas till sin omgivning i fråga om kvalitet, materialval och kulörer så att en god helhetsverkan uppnås.” I detaljplanen anges också att nya byggnader inte får utformas som kopior av historiska stilar och att de ska uppnå mycket hög arkitektonisk kvalitet.

Byggnadsnämnden i Ekerö kommun beviljade bygglov för två i fasad modifierade prefabricerade modulhus från leverantören Boklok. Detta trots att stadsarkitektkontoret flaggat för att de inte höll måttet. De överklagande grannarna hänvisade till de höga ambitionerna i detaljplanen och fick rätt i Mark- och miljödomstolen som upphävde bygglovet och när det slutligen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen gick dess jurister och tekniska råd på samma linje:

”Fasadutformningen är repetitiv utan någon större variation eller detaljering. Det samma gäller för utformningen av byggnadernas volymer. Byggnaderna kan därför inte anses ha motsvarande höga kvaliteter som den omgivande bebyggelsen”, lyder Mark- och miljööverdomstolens dom.

Innehåll från YouTube

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy


Källa: https://www.youtube.com/watch?v=SRsfom4IVvs

– Domen visar att om en kommun vill hävda särskilt hög arkitektonisk kvalitet eller hänsynstagande till befintlig bebyggelse så håller det när det kommer till Mark- och miljööverdomstolen, kommenterar Carl-Gustaf Hagander, arkitekt och tekniskt råd på Mark- och miljööverdomstolen.

Husen invigdes redan i maj 2017 och var alltså redan uppförda när domen kom. Domstolen hade endast avgjort frågan om huruvida husen kunde beviljas bygglov eller ej och det var upp till kommunen att avgöra vilka åtgärder som nu skulle vidtas.

I december 2018 beviljade kommunen ett nytt bygglov, där de två husen ritats om. De tidigare likadana husen har gjorts om till två olika volymer med ny form på taken och nya fasaduttryck (se nedan).

– I dialog med ursprungsarkitekten har vi gjort förändringar och anpassningar utifrån Mark- och miljööverdomstolens domslut, säger arkitekten Hans Murman som anlitats av byggherren för att rita det nya förslaget.

Tomas Alsmarker är designchef på Boklok, Ikea-företaget som levererar prefabricerade modulhus i hela landet. Han säger att Silviabo på Drottningholmsmalmen i Ekerö redan från början var olikt ett vanligt Boklok-projekt. Och att det inte tillhör vanligheterna att man som i detta fall tvingats rita om sina Boklok-hus.

– Nej, det är inte vanligt, säger han men tillägger att Boklok alltid har en dialog med kommuner om gestaltningsfrågor och områdets utformning.

Tomas Alsmarker säger också att dialogen alltid förs ”med utgångspunkt i de människor som skall leva sina liv på platsen”.

– Det som sporrar oss dagligen är utmaningen att förena form, funktion, hållbarhet och kvalitet med ett lågt pris. Att värdera och balansera dessa olika perspektiv gentemot varandra är en designfilosofi som Ikea tagit fram, som de kallar demokratisk design. Andra skulle kalla det god arkitektur, säger Tomas Alsmarker.

Än är dock inte sista ordet sagt. Även det nya bygglovet har blivit överklagat med hänvisning till att det strider mot detaljplanen.

Ursprungsförslag till Silviabo på Drottningholmsmalmen som idag står uppfört med upphävt bygglov. Det består av två huvudbyggnader i två våningar, med fyra lägre komplementbyggnader. Huvudbyggnaderna har flacka sadeltak, loftgång, balkonger och uteplatser. Gavlarna är av cederspån och långsidorna består av horisontell panel. Arkitekt: Aloco arkitekter.

Förslag till ombyggt Silivabo, som beviljats bygglov av kommunen men som också överklagats. Två mindre lägenheter har sammanförts till en stor i vardera byggnaden. Tak och fasader har ny och olika utformning i respektive byggnad för att skapa en större variation och detaljering och göra husen mer unika. I det första huset skär taket igenom den övre bostadsvolymen och spånfasaden i ceder får klättra vidare uppför taket. I det andra är det ursprungliga taket uppdelat i två mindre sadeltak. Fasaden är en kombination av en traditionell, ljust målad, träpanel och en obehandlad panel i ceder. Arkitekt: Murman arkitekter.

 

Mer att läsa