Nyheter

Arkitekter förbereder sig för krav på klimatdeklarationer

30 mars 2021

Regeringen lägger under våren en proposition för en ny lag om klimatdeklarationer för byggnader. Flera arkitektföretag har nu lämnat synpunkter på Boverkets föreskrifter.
– Vi arkitekter behöver lära oss att räkna på och uttrycka klimatpåverkan i våra projekt, säger Rickard Nygren, arkitekt på White

Annons
Foto Istock

Boverket har tillsatt en fokusgrupp av arkitektföretag under arbetet med klimatdeklarationer. Gruppen består av Tengbom, AIX, White, Wingårdhs, In praise of shadows, Jaenecke arkitekter, Link, Kjellander Sjöberg, Larsson Lindstrand Palme och Ettelva arkitekter.

Bygg- och fastighetssektorn står enligt Boverket för cirka en femtedel av de nationella utsläppen av växthusgaser. För att minska denna klimatpåverkan gav Regeringen i juni 2019 i uppdrag till Boverket att förbereda en lag om klimatdeklarationer för byggnader, en lag som var ute på remiss under förra våren. Nu finns flera arkitektföretag bland de 114 aktörer som har lämnat synpunkter på Boverkets föreskrifter som varit ute på remiss denna vår.

Boverket har också satt samman en fokusgrupp av arkitektföretag och Sveriges Arkitekter har lämnat namnförslag på arkitekter i framkant med ekologiskt hållbart byggande.

– Dessa företag vill precis som Sveriges Arkitekter skynda snabbare än det förslag regeringen nu går fram med. Det räcker inte att pionjärerna ensamma går före, alla som bygger måste börja minska sina utsläpp nu, säger Margareta Wilhelmsson som är samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter.

Annons

Sveriges Arkitekter har lämnat synpunkter på Boverkets föreskrifter. Det har också flera av arkitektföretagen: White arkitekter, Link arkitektur, Ettelva arkitekter och Kjellander Sjöberg. De betonar bland annat att klimatberäkningar bör göras i ett tidigt skede för att ge möjlighet till tidiga förändringar i konstruktionen. En annan synpunkt är att det är viktigt att göra en gränsdragning för vilka material och delar som ska ingå för att kunna göra likvärdiga beräkningar.

Rickard Nygren från White är en av de arkitekter som har ingått i Boverkets fokusgrupp. Han hade, liksom flera av de andra arkitektföretagen, gärna sett hårdare krav.

– Men lagen hindrar inte att vi är ännu mer ambitiösa. De stora fördelarna med lagen om klimatdeklarationer är att vi arkitekter behöver lära oss att räkna på och uttrycka klimatpåverkan i våra projekt och att vi talar samma språk om dessa värden som byggherrar och entreprenörer, säger Rickard Nygren.

Han påpekar att Boverket tidigare inte har identifierat att arkitekter är särskilt berörda av lagen om klimatdeklarationer utan att den i första hand riktar sig till entreprenörer och byggherrar.

– Vi vill att arkitekterna ska komma in tidigare i arbetet med klimatdeklarationerna, men då behöver vi också lära oss att räkna på klimatutsläpp för de lösningar vi ritar för att kunna styra mot lägre utsläpp. Om vi inte räknar själva finns det en risk att andra konsulter gör det och då också styr gestaltningen, säger Rickard Nygren.

Nästa steg för genomförandet av lagen är att lagförslaget klubbas i riksdagen, troligtvis i början av juni. Parallellt pågår förberedelser med en rapport för hur klimatdeklarationerna kan utvecklas, till exempel vad gäller frågan om gränsvärden. Rapporten är också ute på remiss och ska vara inlämnad till finansdepartementet senast den 1 juni. Också där har Sveriges Arkitekter fått frågan om att lämna remissvar.

Annons
Klimatdeklaration för byggnader

I propositionen för klimatdeklaration för byggnader (Prop. 2020/21:144) föreslås en ny lag om klimatdeklaration för byggnader och en ändring i plan- och bygglagen. Förslaget innebär att byggherrar ska beräkna och redovisa den klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av en ny byggnad. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022. Boverket har också lanserat en klimatdatabas som ska kunna användas för klimatberäkningar. Den är öppen för synpunkter fram till den 7 maj.

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel