Nyheter

Antalet PBL-mål har ökat kraftigt

12 april 2018

De plan- och bygglovsärenden som hamnar i Mark- och miljööverdomstolen har ökat med 30 procent de senaste två åren. Ökat byggande och många förtätningsprojekt tros ligga bakom.

Annons
Foto Annika Jensfelt

Mark- och miljööverdomstolen ligger på Riddarholmen i Stockholm.

Antalet ärenden som rör detaljplaner och bygglov och som överklagats ända upp till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, var 1 058 stycken 2017. Det är en ökning med 30 procent sedan 2015.

– Vi vet inte säkert varför antalet ökar men troliga orsaker är att det ute i kommunerna råder hårt tryck på att snabbt bygga många bostäder och att det har orsakat mycket motstånd. Folk har blivit mer värnande om sin närmiljö, säger Carl-Gustaf Hagander, arkitekt och tekniskt råd på MÖD.

Carl-Gustaf Hagander. Foto: Elisabet Näslund

Annons

Han säger också att överklagandemålen ofta handlar om förtätningsprojekt.

– Många mål handlar om att man bygger i områden där folk redan bor och ofta med hög exploatering. Och det är vanligt att de klagande har till exempel en ovanlig salamander som finns på platsen som argument. Det kommer alltså snarare att handla om miljölagarna än om PBL.

En annan förklaring till ökningen av antalet mål i högsta instans, som MÖD i de allra flesta fall är, kan vara reformen 2016 som innebär att detaljplaner inte överklagas till länsstyrelsen utan direkt till Mark- och miljödomstolen, som är instansen före MÖD. På MÖD arbetar, förutom 25 juristdomare, 13 stycken tekniska råd. Fem av dessa är arkitekter.

– År 2011 var jag ensam arkitekt men nu har vi växt. Man kan säga att arkitekturen har stärkts inom rättsväsendet eftersom vi är med och avgör i högsta instans. Till exempel är det så att kulturmiljövärden i mål som handlar om förvanskningar av byggnader oftare vinner idag. Det beror nog på oss, säger Carl-Gustaf Hagander.

PBL-statistik

Det totala antalet plan- och bygglovsärenden i alla landets kommuner beräknades till cirka 300 000–350 000 år 2016. Av dessa överklagades cirka 1 300 stycken som rörde detaljplaner. 200 av dessa, det vill säga 15 procent, nådde ända upp till Mark- och miljööverdomstolen.

På bygglovsidan är det totala antalet överklagandeärenden betydligt fler, 90 000 stycken år 2016. Men endast en halv procent av dessa nådde Mark- och miljööverdomstolen, vilket betyder 600 stycken. De flesta ärenden som rör bygglov stannar på kommunnivå. År 2016 gick 3 500 stycken vidare till länsstyrelsen och 1 300 till Mark- och miljödomstolen.

Annons

Källa: Boverket

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel