Markanvisningstävling i centrala Eslöv

Eslövs kommun söker exploatörer som vill förverkliga kommunens planer med bland annat fler bostäder i attraktiva miljöer, där kvarteret Gåsen, granne med Carl Engström-skolan, blir nästa utvecklingsprojekt.

Illustration Kamikaze Arkitekter

Kvarteret Gåsen är granne med den nyligen uppförda Carl Engström-skolan.

Eslövs kommun är inne i ett intressant utvecklingsskede. Bostadsbyggandet är högt, och hela centrum, med Stora torg i spetsen, ska utvecklas.

Öster om järnvägen pågår omvandlingen av verksamhetsområde till stationsnära stadsbygd med blandad stad som ledord. Enligt Eslövs översiktsplan ska det byggas 1 600 nya bostäder i östra Eslöv fram till 2035. Under 2020 kommer en fördjupning av översiktsplanen ut på samråd för området.

Målsättningen är att tävlingsområdet ska vara en föregångare i den fortsatta omvandlingen av östra Eslöv och vara en förebild när det gäller hållbart stadsbyggande. Tävlingsbidraget ska ta tillvara på det strategiska läget och sätta stort fokus på hållbarhet, gestaltning och variation. Bostäderna kan styckas av och säljas som enskilda fastigheter eller upplåtas med bostadsrätt.

Ett önskemål är att utemiljön omkring radhusen innehåller mycket grönska och att man bygger vidare på känslan av hus i parkmiljö. Illustration: Kamikaze Arkitekter

Detaljplanen möjliggör flexibilitet i arkitektoniska uttryck, detaljrikedom, våningsantal, husbredd och fasadmaterial som kan göra gathusen intressanta och väcka nyfikenhet även bland allmänheten. Detta ger förutsättningar för att tävlingsområdet får en egen identitet och att tävlingsområdet kan bidra med något nytt som visar östra Eslövs potential.

– Vi kommer att fästa stor vikt vid bebyggelsens gestaltning och arkitektoniska kvaliteter. Målsättningen är ett område där varje radhus får sin egen karaktär och gestaltning, berättar Patrik Larsson, mark- och exploateringsingenjör i Eslövs kommun.

Kommunen har som mål att växa genom en hållbar förtätning. Tävlingsförslaget ska visa att det går att bygga hållbara och klimatsmarta bostäder. Som en del i detta ingår att utnyttja marken och byggrätten effektivt.

– Även grönytor och tillförande av ekosystemtjänster är viktiga delar i ett hållbart stadsbyggande. Vi vill att utemiljön omkring radhusen innehåller mycket grönska och att man bygger vidare på känslan av hus i parkmiljö.

– Det allra viktigaste är att tävlingsförslaget har ett helhetsperspektiv och visar engagemang och nyskapande. Eslövs kommun hoppas på förslag som sätter gestaltning och miljö i första hand och som leder fram till ett unikt bostadsområde med en helt egen identitet, säger Patrik Larsson.

Sista ansökningsdag är den 25 juni. Beslut om markanvisning tas i september 2020 och avtal beräknas att tecknas under oktober månad.

Läs mer och ansök här!